Obchodní podmínky

Provozovatel - eshopu - prodeje poukazů (vyjma Odpočtů bodů)


MAX CARS Training s.r.o.

Potvrzení objednávky

Přijímáme objednávky online, emailem či osobně. V každém případě je nutné uvést kontakt pro potvrzení objednávky a to buď e-mail nebo telefon, je nutné v objednávce uvádět adresu a příjemce pro zaslání doporučené zásilky. Na základě přijetí online objednávky Vám bude zasláno přijmutí Vaší objednávky bude automaticky potvrzeno na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Doručení objednávky

Dárkový certifikát lze zaslat standardně doporučenou poštou bez dalších příplatků nebo poštou na dobírku či vyzvednout osobně po dohodě s klientem na smluveném místě po objednávce dárkového certifikátu.

Tel.: +420 777 309 309 nebo +420 725 130 430 kancelar@maxcars.cz

Expedice

Objednávky jsou vyřizovány cca do jednoho dne

1. při platbě předem - skrze banku - jsou odesílány následující pracovní den po připsání dané úhrady (v listopadu a prosinci odesílání až 2x denně)

2. při zpoplatněné platbě - na dobírku . jsou odeslány nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Veškerých aktivit (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tato osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.)  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

Příjemce služby má povinnost předložit a odevzdat poskytovateli dané služby poukaz.

Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez jeho doprovodu).

Provozovatel se zavazuje zajistit na místě uskutečnění zážitku odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb.

Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami.

ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK

Objednávající či příjemce služeb je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek vybrat jinou službu z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy však pouze v rámci doby platnosti poukazu. Celková platnost poukazu se tím nemění.

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

Objednávajícímá v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny provozovateleči na adresu elektronické pošty provozovatele info@maxcars.cz


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi provozovatel a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Objednávající či příjemce služeb má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.
b) V případě zvýšení cen služeb dodavateli aktivit o více než 10% (viz odstavec Zvýšení ceny služeb dárkových balíčků).

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně.


Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.


Zákonný podklad:

§ 1818, § 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Práva a povinnosti smluvních stran - REZERVACE

Oprávněný příjemce služby uvedený v rezervaci je povinen se dostavit v rezervovaném datu a hodině na místo konání služby. V případě, že se ani objednatel, ani oprávněný příjemce služby na dané místo nedostaví, považuje se služba za vyčerpanou. Náhrada škody ani jedné smluvní straně v tomto případě nenáleží.

Dárkový certifikát není možné směnit za peníze.

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost MAX CARS Training s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami dává zároveň souhlas ke zpracování osobních dat a předložení průkazů totožnosti a řidičského průkazu před začátkem školení bezpečné jízdy.

2. Společnost MAX CARS Training s.r.o., jakožto správce, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení agendy účastníků kurzů, účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 

5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dle nařízení GDPR v platnosti od 25. května 2018 budete mít možnost uplatnit tato svá práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP

PRÁVO NA OPRAVU

PRÁVO NA VÝMAZ

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@maxcars.cz

Cena

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (není-li uvedeno jinak). Cena, která je uvedena je cena konečná, zvyšuje se jen je-li zásilka zasílána dle objednávky na dobírku, poplatek za dobírku uveden přímo v ceníku. Zaplatíte při převzetí zboží na Vaší adrese, kterou uvedete v objednávce.

Zpoplatněná služba pro klienty

  • Prodloužení poukazu MAX CARS / poplatek 10% z hodnoty poukazu* / platba převodem
  • Výměna poukazu (na jiné jméno) / poplatek 300,- Kč - dobírka již v ceně
  • Vystavení duplikátu poukazu / poplatek 300,- Kč - dobírka již v ceně
  • Vystavení + zaslání poukazu – v případě, že byla objednávka stornována až po jejím odeslání, a tedy vystavení poukazu s příslušenstvím / 1ks / poplatek 300,- Kč - vystavena FA - platba převodem
  • Vystavení duplikátu Certifikátu absolventa kurzu bezpečné jízdy (Standard + Individuál + Prémium / Odpočty bodů) / poplatek 500,- Kč - dobírka již v ceně
*uvedená cena je za období prodloužení 1 kalendářního měsíce od původní platnosti uvedené na poukazu
maximální možné prodloužení poukazu je však 4 měsíce od původního data platnosti

Reklamace

V případě reklamace našeho zboží je nutné kompletní objednávku zaslat na adresu provozovatele s popisem závady. Zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude akceptováno.

Provozovatel je povinen oznámit své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného vyjádření příjemce služeb.

Storno - rezervace

Storno rezervace ze strany objednatele je možné učinit bezplatně nejpozději 48 hodin po objednávce.

Pro storno provedené objednatelem v pozdějším termínu se smluvní strany dohodly na storno poplatku ve výši 100% z kupní ceny nebo li služby certifikátu.

Storno rezervace ze strany zprostředkovatele je možné učinit bezplatně nejpozději 2 pracovní dny (48 hodin) před rezervovaným termínem. Pro storno provedené zprostředkovatelem v pozdějším termínu se smluvní strany dohodly na zajištění náhradního termínu v nejbližším možném období.

V případě storna rezervace provedeného z důvodu nepříznivého počasí se smluvní strany dohodly na zajištění náhradního termínu v nejbližším možném období.

 

Závěrečná ustanovení

Další vztahy smluvních stran, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Veškeré texy, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech provozovatele podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo použity bez písemného souhlasu společnosti. Fotografie použité v informačních materiálech společnosti k nabízeným akcím a aktivitám mají pouze informační charakter.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  - Odpočty bodů

provozovatele Školícího střediska pro školení bezpečné jízdy

Společnost MAX CARS Plus s.r.o., IČ: 24696838, se sídlem Holečkova 789/49; 150 00 Praha 5 - Smíchov, která je provozovatelem školícího střediska bezpečné jízdy dle § 52e a 52f zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“), provádí dále s tím spojenou činnost administrativních a technických úkonů vedoucích k zajištění školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají v registru zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení porušením povinností podle zvláštního právního předpisu (dále jen „školení bezpečné jízdy“), a stanovuje tímto Všeobecné obchodní podmínky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem, který vzniká okamžikem registrace účastníka, tj. online objednávkou nebo online provedením rezervace.

 

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást závazné objednávky, každý objednatel je povinen se s obchodními podmínkami seznámit.

 

1.2. Vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě podané ONLINE OBJEDNÁVKY či REZERVACE nebo PÍSEMNÉ přihlášky na školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů z karty řidiče. Podáním přihlášky se rozumí doručení Žádosti o přijetí na školení s vyplněnými osobními údaji žadatele (jméno, příjmení, datum narození, číslo řidičského průkazu, e-mail, telefon, a ost., opatřené vlastnoručním podpisem) společně s originálem nebo kopií Výpisu z bodového hodnocení řidiče.

 

II.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje poskytnout školení v rozsahu stanoveném v § 52i zákona č. 247/2000 Sb. a §§ 19 až 21 vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. (dále jen „vyhláška č. 156/2008 Sb.“).

 

III.  TERMÍN ŠKOLENÍ

3.1. Objednavatel je povinen zúčastnit se školení dle předem smluveného termínu, který je objednateli potvrzen e-mailem po splnění všech stanovených podmínek pro přijetí na školení.


3.2. Neuskuteční-li se objednavatelem objednaný termín školení z důvodů na straně objednatele, dodavateli vzniká právo na zaplacení storno poplatků za podmínek uvedených dle článku V. odst. 5.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.


3.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu termínů z organizačních nebo provozních důvodů.

 

IV.  CENA

4.1. Ceny školení jsou stanoveny Ceníkem školení bezpečné jízdy, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.odpoctybodu.cz nebo www.maxcars.cz.

 

4.2. Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané služby dle pravidel uvedených na internetových stránkách www.odpoctybodu.cz nebo www.maxcars.cz, dle faktury a dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel je povinen na základě závazné objednávky uhradit cenu školení.

 

5.2. Cena školení se hradí předem, po předchozí dohodě s dodavatelem, a to bankovním převodem na účet dodavatele; poštovní složenkou; platební kartou přes E-shop; případně v hotovosti v sídle nebo kanceláři společnosti MAX CARS Plus s.r.o.

 

5.3. Storno poplatky:

  • Zrušení školení objednatelem 0 - 10 dní před objednaným termínem, je dodavatel oprávněn vyžadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaných služeb.
  • Zrušení školení ve lhůtě 11 – 20 dní před objednaným termínem, činí storno poplatek 50 % ceny z objednaných služeb.
  • Za zrušení školení ve lhůtě delší než 21 dní a před přidělením termínu školení bude dodavatelem účtován administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Zbylá část ceny, po odečtení storno poplatku, je vrácena objednateli na základě písemné žádosti zaslané poštou nebo předané osobně s uvedením mimo jiného jména, příjmení, datajjj narození, adresy obvyklého pobytu a čísla účtu, na který má být vracená částka zaslána.

 

5.4. Objednatel je srozuměn s tím, že pokud mu bude podle právní úpravy, stanovené v §123e odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), zaznamenáno ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů více než 10 bodů za porušení právních předpisů nebo získá-li jediný přestupek ohodnocený 6-ti a více body za jeden přestupek, nebude mu moci příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provést záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Společnost MAX CARS Plus s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami dává zároveň souhlas ke zpracování osobních dat a předložení průkazů totožnosti a řidičského průkazu před začátkem školení bezpečné jízdy.

 

6.2. Společnost MAX CARS Plus s.r.o., jakožto správce, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

6.3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení agendy účastníků kurzů, účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 

6.4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 

6.5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

6.6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dle nařízení GDPR v platnosti od 25. května 2018 budete mít možnost uplatnit tato svá práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP

PRÁVO NA OPRAVU

PRÁVO NA VÝMAZ

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@maxcars.cz

 

VII. PODMÍNKY ÚČASTI

7.1. Objednatel se zavazuje, že se školení zúčastní s vozidlem, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“)), a nese veškerou odpovědnost za nesplnění těchto podmínek.

 

7.2. Účastník je povinen na vyzvání kdykoli v průběhu školení předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz, případně osvědčení o registraci vozidla, se kterým se školení účastní.

 

7.3. Účastník musí před zahájením školení i po celou jeho dobu být způsobilý k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

 

7.4. V objednávce musí objednatel uvést všechny zvláštní úpravy nebo vybavení vozidla, které jsou sice schváleny, ale mohly by případně způsobit škodu na majetku nebo zdraví jeho nebo jiné osoby.

 

7.5. Účastníci mají zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové a obrazové záznamy z průběhu školení.

 

7.6. Každý účastník je povinen dbát pokynů lektorů, instruktorů a zaměstnanců střediska bezpečné jízdy.

 

7.7. Objednatel se seznámil s podrobnými informacemi (postupem přihlášení, průběhem a ukončení školení) na internetových stránkách společnosti www.odpoctybodu.cz nebo www.maxcars.cz.

 

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pro provoz ve středisku bezpečné jízdy společnosti MAX CARS Plus s.r.o. platí běžná pravidla provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., v posledním platném znění.

 

8.2. Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

8.3. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

 

8.4. Závažné porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek může mít za následek vyloučení účastníka ze školení.

 

Datum platnosti od:   25.5.2018


 

SODEXO

(DÁRKOVÝ PASS, BONUS PASS, RELAX PASS, SMART PASS, FLEXI PASS, FOKUS PASS a také CAFETERIA/ePass)

Dárkový passFlexi passFokus passRelax passBonus PassSmart pass

 

GP webpay MasterCard Maestro VISA electron V Pay Diners Club DISCOVER MasterCard SecureCode Verified by VISA

Najdete nás na Facebooku